Formula ng Lawak ng Market

Fillp
=
(Lv1 * Lp1) + (Lv2 * Lp2)RV

Kung saan

Fillp = Na-execute na Presyo

Lv = Volume ng Layer

Lp = Presyo ng Layer

RV = Ni-request na Volume

Halimbawa

Ni-request na Volume na 10 Lots na Buy ng BTC
(pagpasok sa market)

Buy na Bahagi ng Lawak ng Market

Mga LayerVolume ng BuyPresyo
32.269778.75
26.339775.83
11.419773.79
Fillp
=
(1.41 * 9773.79) + (6.33 * 9775.83) + (2.26 * 9778.75)10
Fillp
=
(13,781) + (61,881) + (22,100)10
Fillp
=
(97,762)10
Fillp
=
9,776.20

Ni-request na Volume na 10 Lots na Sell ng BTC
(pag-alis sa market)

Sell na Bahagi ng Lawak ng Market

Mga LayerVolume ng SellPresyo
35.359765.88
23.519768.75
11.419771.41
Fillp
=
(1.41 * 9773.79) + (6.33 * 9775.83) + (2.26 * 9778.75)10
Fillp
=
(13,781) + (61,881) + (22,100)10
Fillp
=
(97,762)10
Fillp
=
9,776.20

Ni-request na Volume na 10 Lots na Sell ng BTC
(pag-alis sa market)

To top

Ang mga leveraged na produkto ay maaaring hindi nababagay para sa lahat at maaaring magresulta sa pagkalugi ng lahat ng kapital mo. Siguraduhin na naiintindihan mo ang mga kaakibat na risk at kung nababagay ba talaga sa’yo ang pag-trade.  Basahin ang buong Pagsisiwalat sa Risk dito.